aitab kokku koguda summa suurepärase kingituse tegemiseks!

Kasutustingimused

Internetikeskkonna www.grupikink.ee kasutustingimused

 

1. Internetikeskkonna www.grupikink.ee toimimise üldised põhimõtted

 

1.1. Käesolevates kasutustingimustes kasutatavad põhimõisted on:

1.1.1. internetikeskkond – internetikeskkond www.grupikink.ee;

1.1.2. kasutaja – internetikeskkonda tegelikult kasutav isik, kes kasutab või soovib kasutada internetikeskkonda ükskõik, millisel viisil;

1.1.3. kingi tegija – internetikeskkonna kasutaja, kes koos teiste kingi tegijatega kasutab või soovib kasutada internetikeskkonda kingi saajale kingituse tegemiseks;

1.1.4. esmase üleskutse tegija – kingi tegija, kelle initsiatiivil alustatakse toiminguid kingi saajale kingituse tegemiseks ning kes kutsub teisi kingi tegijaid üles kingi tegemisega liituma;

1.1.5. kingi saaja – esmase üleskutse tegija poolt valitud isik, kellele tehakse internetikeskkonna vahendusel kingitus. Kingi saaja võib, kuid ei pea ise olema internetikeskkonna kasutaja. Kingi saaja võib ise samaaegselt olla ka kingi tegija, kuid sellisel juhul peab ta olemas internetikeskkonna kasutaja;

1.1.6. kingitus – kaup või teenus, mille esmase üleskutse tegija on valinud internetikeskkonnas kuvatud pakkumiste seast ning mis antakse üle või muudetakse kättesaadavaks kingi saajale;

1.1.7. kaupmees – isik, kelle poolt pakutavaid kaupu või teenuseid kuvatakse internetikeskkonnas;

1.1.8. haldaja – internetikeskkonda haldav isik: Tarkmedia OÜ (registrikood 11046270, asukoht Tähe 1-59 Tartu, elektronposti aadress info@grupikink.ee);

1.1.9. asenduskink - kaup või teenus, mille esmase üleskutse tegija on valinud internetikeskkonnas kingituse algatamisel ning mis muutub kingituseks juhul, kui kingi tegijad ei kogu tähtajaks internetikeskonnas kokku kingituse jaoks vajalikku summat;

1.1.10. kasutustingimused – internetikeskkonna käesolevad kasutustingimused, mille on kehtestanud haldaja.

1.2. Kasutaja kinnitab internetikeskkonna kasutama hakkamisega, et tal on olnud piisav võimalus põhjalikult tutvuda kasutustingimustega, et ta on seda võimalust kasutanud ja et ta on kasutustingimuste sisust (sh kasutaja kohustustest ja võimalikust vastutusest) täielikult aru saanud. Internetikeskkonna kasutama hakkamisega annab kasutaja kasutustingimustele oma nõusoleku ning võtab endale kohustuse hakata neid järgima.

1.3. Internetikeskkond on loodud kingituste tegemise lihtsustamiseks ja hõlbustamiseks.

1.4. Kasutaja kinnitab, et ta on teadlik sellest, et ta peab tehingu kõrgema turvalisuse ja usaldusväärsuse tagamiseks ise vältimatult tutvuma nii konkreetse kaupmehe ärilise tausta kui ka tema müügitingimustega.

1.5. Kasutaja kinnitab, et ta on piisavalt teadlik Eesti Vabariigi seadusandlusest (sh võlaõigusseadus, tarbijakaitseseadus jt õigusaktid) tulenevatest tarbija üldistest õigustest ja kohustustest.

1.6. Kasutaja kinnitab, et ta on täiesti teadlik ning arvestab sellega, et internetikeskkonnas võetakse endale siduvaid kohustusi ning et ka kasutustingimustega nõustumine kujutab endast siduvate kohustuste võtmist. Kasutaja kinnitab, et tal on täisteovõime. Juhul, kui kasutajal on piiratud teovõime, kinnitab kasutaja, et tal on seadusliku esindaja nõusolek kõigi internetikeskkonnas tehtavate tehingute tegemiseks.

1.7. Kasutaja kinnitab, et ta on piisavalt teadlik õigusest taganeda kõigist tema poolt internetikeskkonnas tehtud tehingutest, sealhulgas käesolevate kasutustingimustega nõustumisest, seaduses sätestatud korras, esitades haldajale elektronposti teel sellekohase avalduse käesolevates kasutustingimustes toodud elektronposti aadressil vastavalt kasutustingimuste punktile 6. Haldaja eelnimetatud elektronposti aadressil ja kasutaja poolt tema kasutajaks registreerimisel avaldatud elektronposti aadressil toimub ka kogu muu pooltevaheline infovahetus.

1.8. Kasutaja kinnitab, et ta on teadlik sellest, et tehing tema ja haldaja vahel kujutab endast üksnes haldajale volituse andmist esmase üleskutse tegija poolt määratud kingituse müügihinna osamaksete vastuvõtmiseks, kingituse kaupmehelt esmase üleskutse tegija poolt määratud isiku nimel väljaostmiseks ning selle kättetoimetamiseks esmase üleskutse tegija poolt määratud isikule. Eelnimetatud tehing on internetikeskkonnas tehtud tehing, millest kasutajal on õigus seaduses sätestatud korras taganeda, esitades sellekohase avalduse haldajale kasutustingimuste punktis 5. sätestatud korras. Tehing kaupmehe ja kasutaja vahel, mille alusel omandatakse kingitus, ning milles haldaja osaleb eelnimetatud volituse alusel kasutaja esindajana, ei ole tehtud internetikeskkonna vahendusel. Nimetatud tehingust taganemise alused ja korra sätestab seadus ning kasutaja peab selleks esitama avalduse otse kaupmehele. Informatsioon teenindusvõimaluste, garantii, kaupmehe andmete või muude asjaolude kohta sisaldub kaupmehe müügitingimustes või tema veebilehel.

1.9. Nõustudes kasutustingimustega, kohustub kasutaja teostama oma õigusi heauskselt ja kasutama internetikeskkonda ausalt, läbimõeldult ning ainult selleks ettenähtud viisil. Internetikeskkonna kasutamine õigusrikkumisteks, süütegude toimepanemiseks, ebaeetiliseks, ebaväärikaks või heade kommete vastaseks tegevuseks, teistele isikutele kahju tekitamiseks või mõnel muul sarnasel moel ei ole lubatud. Juhul, kui kasutaja kasutab internetikeskkonda õigusrikkumiseks, süütegude toimepanemiseks, ebaeetiliseks, ebaväärikaks või heade kommete vastaseks tegevuseks, teistele isikutele kahju tekitamiseks või mõnel muul sarnasel moel, kohustub ta tasuma haldajale leppetrahvi summas üks tuhat (1 000) eurot.

1.10. Haldajal on õigus kasutustingimusi alati ühepoolselt muuta, avaldades sellekohase teate oma veebileheküljel www.grupikink.ee. Muudatused jõustuvad nende avaldamisest ning kohalduvad kõigile peale nende avaldamist tehtud tehingutele, kui muudatustes ei ole märgitud teisiti. Samuti on haldajal õigus muuta ja täiendada internetikeskkonda.

 

2. Internetikeskkonna kasutamine

 

2.1. Pakkumised ja nendes sisalduv informatsioon on esitatud kaupmehe poolt ning ei ole haldaja poolt kontrollitud, mistõttu ei vastuta haldaja mingilgi määral pakkumises esitatud kauba või teenuse seaduslikkuse, olemasolu, kvaliteedi või muude omaduste eest. Samuti ei vastuta haldaja selle eest, kas ja kuidas kaupmees temaga sõlmitud lepingu täidab. Võimalike pretensioonidega nimetatud asjaolude suhtes peab kasutaja pöörduma otse kaupmehe poole.

2.2. Internetikeskkonna tõhusama toimimise ja suurema turvalisuse huvides on kasutajal võimalik tasuda kingituse ostuhind otse haldaja arveldusarvele. Kasutaja poolt tehtud makse laekumisel haldaja arveldusarvele loetakse kasutaja kohustus kaupmehe ees vastavas osas täidetuks, sõltumata kaupmehe ja haldaja vahelise arveldamise ajast ning viisist. Eeltoodu ei võta haldajalt õigust tehingu katkestamiseks ka peale kasutaja poolt tehtud makse laekumust kasutustingimuste punktis 2.4. sätestatud tingimustel ja korras.

2.3. Kasutaja vastutab tema poolt tehtava makse nõuetekohasuse eest (õige summa, korrektsed makse rekvisiidid). Makse laekumise ning makse teostamisega seonduvate pangateenuste kulude eest vastutab kasutaja.

2.4. Juhindudes internetikeskkonna üldise turvalisuse huvidest, on haldajal õigus iga teostatav tehing alati igas etapis katkestada, kui tal tekib nn „pistelise kontrolli“ tulemuste põhjal subjektiivne kahtlus mingi tehingu asjaolude õiguspärasuse suhtes (nt internetikelmus). Haldaja ei vastuta tehingu katkestamise tulemusena tekkiva kahju eest. Samuti ei vastuta haldaja kahju eest, mis tekib juhul, kui haldaja tehingut ei katkesta.

 

3. Esmane üleskutse kingituse tegemiseks

 

3.1. Esmase üleskutse tegija kohustub esitama haldajale planeeritava kingi saaja kohta kõik täielikud ja tõesed andmed, mis võimaldavad kingi saaja üheselt identifitseerida. Andmete võimalikust muutumisest kohustub esmase üleskutse tegija haldajat koheselt informeerima. Haldajale esitatud esmase üleskutse tegija kontaktandmete mittetoimimise ja kingituse kättetoimetamise võimatuse eest, kui seda tehakse esmase üleskutse tegija poolt määratud ajal ja kohas, vastutab esmase üleskutse tegija ning haldajal on õigus lugeda sellistele kontaktandmetele saadetud teated ja/või kingitus kingi saajale kättetoimetatuks.

3.2. Esmase üleskutse tegijal on õigus määrata:

3.2.1. isikute ring, kellele kingituse tegemiseks üleskutse tehakse, teatades haldajale nimetatud isikute nimed ja/või elektronposti aadressid;

3.2.2. kingituse tegemine viis kas avaliku või kinnisena. Avaliku viisil puhul kuvab haldaja teate kingituse tegemise kohta oma veebileheküljel www.grupikink.ee ning saadab teate lisaks ka kasutustingimuste punktis 3.2.1. nimetatud isikute ringile (juhul, kui esmase üleskutse tegija on nimetatud isikute ringi kindlaks määranud). Kinnise viisi puhul teadet kingituse tegemise kohta veebileheküljel ei kuvata, vaid teade saadetakse ainult kasutustingimuste punktis 3.2.1. nimetatud isikute ringile;

3.2.3. kingituse ese (kaup või teenus), mille esmase üleskutse tegija valib veebileheküljel www.grupikink.ee kuvatud pakkumiste seast. Juhul, kui esmase üleskutse tegija ei taga kõigi osamaksude tähtaegse laekumise kasutustingimuste punktis 3.2.5. märgitud tähtaja jooksul, on haldajal õigus asendada valitud kingitus asenduskingiga laekunud osamaksete väärtuses;

3.2.4. kingi saaja isik;

3.2.5. kingi kättetoimetamise aeg, koht ja viis.

3.3. Esmase üleskutse tegija kinnitab oma üleskutset ning tahet sõlmida koos teiste kingi tegijatega kaupmehega leping esimese osamakse tasumisega haldaja arvele. Ühtlasi kinnitab ta, et ta on teadlik erisustest ühiselt sõlmitud lepingutest taganemisel.

 

4. Liitumine kingituse tegemisega

 

Kasutaja, kes soovib kingituse tegemisega liituda, kinnitab oma sellekohast soovi ja tahet sõlmida koos teiste kingi tegijatega kaupmehega leping enda osamakse tasumisega haldaja arvele. Ühtlasi kinnitab ta, et ta on teadlik erisustest ühiselt sõlmitud lepingutest taganemisel. Iga kingituse tegemisel osaleja tasub lisaks kingituse osamaksele ka 10% osamakse suurusest internetikeskkonnale transpordi- ja teenustasude katteks.

 

5. Taganemine

 

5.1. Kingi tegijal on vastavalt seadusele ja kasutustingimustele õigus taganeda kõigist haldajaga internetikeskkonnas tehtud tehingutest. Tehing kaupmehe ja kasutaja vahel, mille alusel omandatakse kingitus, ning milles haldaja osaleb eelnimetatud volituse alusel kasutaja esindajana, ei ole tehtud internetikeskkonna vahendusel. Nimetatud tehingust taganemise alused ja korra sätestab seadus ning kasutaja peab selleks esitama avalduse otse kaupmehele. Taganemisavalduse esitamisel peab kingi tegija arvestama kõiki järgmiseid nõudeid:

5.1.1. taganemisavaldus tuleb esitada 14 päeva jooksul alates osamakse tasumise päevast;

5.1.2. kui kingi tegijal on teinud tehingu ühiselt (st koos teiste kingi tegijatega), on kingi tegijal taganemisõigus koos kõigi teiste temaga koos tehingu teinud isikutega ühiselt. Individuaalse taganemisõiguse teostamine ühiselt tehtud tehingu suhtes ei ole lubatud;

5.1.3. taganemisavaldus tuleb esitada haldajale elektrooniliselt kasutustingimustes märgitud haldaja elektronposti aadressil, mitme kingi tegija puhul tuleb ka vastav avaldus esitada kõigi kingi tegijate poolt ühiselt;

5.1.4. taganemisavalduse esitamisel peab kingi tegija juhinduma võlaõigusseaduses sätestatust;

5.1.5. internetikeskkonna vahendusel haldajaga tehtud tehingust taganemise eelduseks on see, et selle alusel ei ole sõlmitud teisi hilisemaid ja internetikeskkonna väliseid siduvaid lepinguid (nt leping kaupmehega).

5.2. Juhul, kui kõik kingi tegijad täidavad taganemisõiguse kasutamisel kõiki kasutustingimustes sätestatud tingimusi, tagastab haldaja kingi tegijatele nende poolt tasutud summad.

5.3. Kõik kingi tegijate muud võimalikud nõuded ning pretensioonid kaupmehe vastu (sh sellised taganemisavaldused, mis on esitatud mõnel muul alusel ja ei vasta kasutustingimuste eelnevas punktis sätestatud nõuetele) lahendatakse otse kaupmehe ja kingi tegijate vahel ilma haldaja vahenduse ning osavõtuta.

 

6. Vaidluste lahendamine

 

6.1. Kasutustingimustest tulenevad ja internetikeskkonnaga seonduvad üldised vaidlused lahendatakse haldaja ja kasutaja vahel.

6.2. Müügitingimustest tulenevad ja konkreetse kauba või teenuse müügiga seonduvad vaidlused lahendatakse kaupmehe ja kasutaja vahel. Haldajal on kasutaja volitus võtta kasutaja nimel vastu kingituse ostuhinna osamakseid ja sõlmida nimetatud volituse alusel leping kaupmehega, kuid see ei muuda haldajat kasutaja ja kaupmehe vahelise õigussuhte osapooleks.

6.3. Vaidlused haldaja ja kasutaja vahel lahendatakse eelkõige läbirääkimiste teel ning läbirääkimistele mittejõudmise korral Harju Maakohtus vastavalt Eesti Vabariigi kehtivale õigusele, kui seadus ei sätesta sellistele vaidlustele teistsugust kohustuslikku kohtualluvust.